Плагіат і  фальсифікації в наукових працях  

Харківська фабрика фальшивих дисертацій: переклали російські дисертації та підсунули китайцю.

Як китаєць Цзі Іпін захищався в Харківському педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди ​

7 лютого 2022 року в спеціалізованій вченій раді ДФ 64.053.060 відбулася знаменна подія: захист дисертації китайським громадянином Цзі Іпіном. На одного доктора філософії у світі стало більше.

Але що з цього світовій науці, якщо, як виявляється, порочні практики, характерні для захисту кандидатських і докторських, збереглися й у випадку захисту дисертацій доктора філософії? Чи може пишатися Міністерство освіти і науки тим, що із захистів кандидатів наук перейшло на захисти докторів філософії?

Частина 1. Фальшива дисертація

Цзі Іпін. «Формування цифрової компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін в закладах вищої освіти КНР». – Дис. … доктора філософії (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки). – Харків, 2022. Дисертація Цзі Іпіна розміщена на офіційному сайті Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Аналіз показав, що її текст на 100% є плагіатом трьох російських дисертацій і однієї російської статті:

1)    Пахомова Татьяна Евгеньевна. Формирование ИКТ-компетентности студен-тов педагогического колледжа с учётом междисциплинарной интеграции в условиях цифровизации образования. – Дисс. … канд. пед. наук. – Чита, 2020. (Розміщена на сайті Бурятського державного університету).

2)    Цзюй Чжаочунь. Процесс обучения изобразительному искусству в системе высшего художественно-педагогического образования России и Китая. – Дисс. … канд. пед. наук. – Волгоград, 2014. (Розміщена на сайті Волгоградського державного соціально-педагогічного університету).

3)    Соловьева Римма Алексеевна. Педагогическое сопровождение формирования ИКТ-компетентности студентов в условиях регионального вуза. – Дисс. … канд. пед. наук. – Улан-Удэ, 2019. (Розміщена на сайті Бурятського державного університету).

4)    Яковлева Е. В. Цифровая компетентность будущего педагога: компонентный состав // Концепт, 2021, №4, с. 46–57. (Див. тут).

Докази – в порівняльній таблиці, де збіги текстів виділені жовтим кольором, перефразування та синоніми – бірюзовим, перестановки слів місцями – зеленим, а вислови дисертанта про те, що це нібито він особисто щось спостерігає чи робить висновки – фіолетовим. Повністю таблиця викладена на нашому сайті, а тут наведемо лише яскраві приклади.

Як з’ясувалося, Цзі Іпін неодноразово у переписаному (сплагіаченому) тексті замінював російські прізвища на китайські, слово «російський» на «китайський», а Росію на Україну, і наглість, з якою це було зроблено, просто дивує:

Намагаючись підігнати чужий текст під назву своєї дисертації («Формування цифрової компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін в закладах вищої освіти КНР»), Цзі Іпін багаторазово замінював російські вислови на кшталт «воспитателя детей дошкольного возраста» та «педагога дошкольного образования» на «викладача мистецьких дисциплін»:

Очевидно, що всі покликання, що зробив у переписаних російських текстах Цзі Іпін, не мають жодного значення, – усі вони фальшиві. Наприклад, навіть переписуючи текст, де згадується російський вчений із покликанням на його працю, Цзі Іпін наводить фальшиве покликання на працю українських вчених.

А ось приклади фальшивих тверджень дисертанта, що це нібито він проводить якісь дослідження, щось розробив, що саме він робить якісь висновки і щось пропонує:

А ось Цзі Іпін (чи той, хто писав йому дисертацію) не помітив, що устрій України – зовсім не федеральний:

Висновки 1–3 до дисертації теж є плагіатом.

А висновок 4 (с. 168) насправді є не висновком до дисертаційного тексту, а обіцянкою подальших досліджень:

4. Окреслено перспективи творчого використання напрацювань китайських педагогів із проблеми формування цифрової компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін у вищій школі України.

Перспективи подальших розвідок вбачаємо у проведенні порівняльного аналізу процесу формування цифрової компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін в країнах Європейського Союзу.

Отже, підготувати дисертацію для захисту в Україні можна за місяць: перекласти три готові російські дисертації українською та зробити фальшивий перелік літератури (теж можна звідкись узяти готовий). Ну а потім – іти на захист.

Частина 2. Педагоги-співучасники

Науковий керівник Цзі Іпіна – Андрій Іванович Прокопенко, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту інформатизації освіти, професор кафедри інформаційних технологій ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Як пише сайт ЗВО, Андрій Прокопенко – дуже визначна людина. У 2004 р. він став полковником, а в 2012 – генерал-осавулом Українського козацтва, нагороджений почесною відзнакою – медаллю Сковороди (2019), отримав почесне звання "Людина року ХНПУ імені Г.С. Сковороди" (2019). Кандидатом наук став у 1999 р., і відразу в цьому ж році – доцентом, а вже в 2003 р., будучи кандидатом наук, отримав звання професора. Ну а докторську дисертацію захистив через 9 років, у 2012-му.


Голова ради – Доценко Світлана Олександрівна (так написано на сайті спецради, а на сайті ХНПУ чомусь написано Олексіївна), доктор педагогічних наук, завкафедри технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті ХНПУ.

Рецензенти: Пономарьова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор ХНПУ; Жерновникова Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор ХНПУ.

Опоненти: Гевко Ігор Васильович, доктор педагогічних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, про фальшиву дисертацію якого було опубліковано розслідування; Жукова Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, завкафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.


Офіційні опоненти (відгук І. В. Гевка, відгук О. А. Жукової) високо оцінили «цінність» дисертації, «нові факти, одержані здобувачем», «нові, раніше не захищені наукові положення», зазначили, що «дисертаційна робота є завершеним самостійним дослідженням», «відповідає вимогам.., а автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктор філософії».

27 листопада 2021 р. відбувся «фаховий семінар», у якому брали участь доктори пед. наук О. І. Башкір, А. В. Боярська-Хоменко, С. О. Васильєва, О. М. Друганова, О. А. Жерновнікова (рецензент), Л. Д. Зеленська, С. Т. Золотухіна, С. Є. Лупаренко, М. Е. Пісоцька, Н. О. Пономарьова (рецензент), О. В. Попова, А. І. Прокопенко (керівник), Л. С. Рибалко, Т. В. Рогова, Н. О. Ткачова, Л. А. Штефан; кандидати пед. наук В. М. Білик, Г. В. Дейниченко, А. О. Денисенко, Л. М. Калашнікова, О. М. Кін, О. М. Лазарєва, Т. М. Собченко, Т. С. Твердохліб, В. Л. Ялліна та 20 здобувачів 3-го рівня вищої освіти.

На семінарі заслухали наукову доповідь Цзі Іпіна, 10 викладачів поставили запитання, керівник і рецензенти позитивно оцінили дисертаційну роботу, 8 викладачів взяли участь в обговоренні роботи. Ухвалили висновок про актуальність роботи, в якій «вперше здійснено.., розкрито.., визначено.., узагальнено.., окреслено.., подальшого розвитку набули.., практичне значення.., наукові результати впроваджено.., обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, які захищаються, забезпечується…». І ось цікаве: «Дисертаційна робота виконана самостійно та не містить плагіату». Ну й, звісно, «засідання фахового семінару», «Ураховуючи високий рівень дослідження, актуальність, новизну… рекомендує дисертацію Цзі Іпіна… до захисту».

Ось воно як!

Якщо перелічені особи не спроможні виявити фальш у виступі дисертанта, плагіат у дисертації – що вони роблять у педагогічному університеті, у спецраді, як вони готують аспірантів? Що вони продемонстрували двадцяти здобувачам, які, я так розумію, теж готуються до захисту?

Частина 3. Фальшивий захист

На сайті ХНПУ (а також на Ютюбі) був відозапис захисту, пізніше видалений, на якому видно, що дисертант не присутній у кімнаті разом із членами спецради, а знаходиться на онлайн-зв’язку, читає текст із папірця, украй слабо володіє українською мовою. Відповіді на запитання членів вченої ради читає, ледь розбираючи текст (помітно, як він водить очима).

Що це означає? Те, що і захист, і «дискусія» з членами спецради є чистою профанацією.

Частина 4. Епілог

Ні, не все втрачено в нашій країні!

Може, «кое-где у нас порой» якісь мери міст багатіють на дорогах, міністерські працівники – на яйцях, військові комісари – на мобілізованих, а судді забороняють перевіряти дисертації на плагіат, але ж он з’явилися міністр з депутатом, що відкинули від себе плагіатні дисертації як непотріб, а тут ось знайшлися «доброзичливі товариші», яки безкорисливо перекладають російську дисертацію українською, підсовують її на захист китайському товаришу, та є доктори наук, які терпляче вислуховують, як людина по складах, запинаючись, читає написаний текст. І всі ці муки – від любові до своє професії педагога!

Але що б робила українська «наука», якби б не було у відкритому доступі російських статей та дисертацій?

—  —  —

У дисертації Цзі Іпіна багато пишеться про різного роду «ціннісні компетентності», «ціннісні орієнтації», «ціннісні орієнтири», «високі моральні ідеали». Ну що ж. Очевидно, багато чому «ціннісному» і «високоморальному» навчився в нас китайський дослідник.

Україна впевнено стає на ноги як країна дисертаційного туризму.

Досвід Цзі Іпіна продемонстрував: так, тут можна це робити, тут дуже просто захищатися, для вас тут зроблять дисертацію та організують її захист, місцеві педагоги не гребують нічим, і совісті в них нема.


Григорій Сковорода може пишатися такими нащадками…

Василь Садовий,  китайсько-козацький осавул

09.11.2023

Коментар. Захист можна навіть назвати зразковим:

  • для написання дисертації не треба проводити ніякого дослідження;
  • дисертацію не треба писати самому, достатньо перекласти російські тексти;
  • на захисті не обов’язково бути присутнім разом із членами спецради, достатньо онлайн-зв’язку;
  • виступ можна не репетирувати, бо можна читати з папірця;
  • дискусії боятися не треба, бо готові відповіді на питання можна просто зачитувати з папірця.

Раз плюнуть!

Коментар Карини Соколової: Разова рада – це так: я пишу своєму аспіранту дисертацію. Паралельно обираю двох опонентів і пишу їм статті з теми дисертації. Опоненти – це мої подружки або люди, які мені винні (можливо, я була у них опонентом). Далі - мій дисертант вивчає написану мною роботу. Рецензують її мої колеги по моїй же кафедрі, яку я очолюю. Отже, у мене є свої прикормлені опоненти і свої ж кафедральні (в гіршому випадку – університетські) рецензенти. Тепер шукаю голову ради. То може бути моя подружка-колега з мого ж університету або подружка – з іншого. Бажано вже мати свою напрацьовану «базу» опонентів/рецензентів/голів. На захист наперед даються питання, відповіді на них вивчає мій аспірант. Записуємо все це на відео. І – вуаля: успішний захист! Мені добре, бо маю захищеного аспіранта плюс гроші за дисертацію (чималі в $). Йому добре, бо: 1) мав аспірантську стипендію; 2) просуватиметься по держдрабині. Так працює ця кухня чи не так?